Szanowni Państwo, oferujemy wykonanie kompleksowej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów zlokalizowanych na terenie Warszawy, Katowic oraz całego województwa mazowieckiego i śląskiego.
Profesjonalne wykonanie, konkurencyjna cena, szybka realizacja

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Warszawa –  Katowice – województwo mazowieckie – województwo śląskie

Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów* zapewniają i wdrażają Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (często nazywaną przez klientów instrukcją pożarową) spełniającą szereg wymagań.

W SKŁAD INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO WCHODZI M. IN.:

–  określenie warunków ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia obiektu, prowadzonego w obiekcie procesu technologicznego, sposobu magazynowani materiałów i rodzaju magazynowanych materiałów, oraz warunków techniczno-budowlanych dla obiektu.

Wpływ na określenie w/w informacji ma m. in. klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej elementów budynku, maksymalnej liczby użytkowników w obiekcie oraz w poszczególnych pomieszczeniach, grupa wysokości obiektu oraz parametr gęstości obciążenia ogniowego.

określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Czy wiesz, ile gaśnic powinno być w Twoim obiekcie, jakie warunki powinno spełniać ich usytuowanie oraz jaka jest minimalna ilość środka gaśniczego? Jak często powinny być poddawane przeglądom? Czy Twój obiekt powinien być wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze lub system sygnalizacji pożaru? Ten fragment instrukcji opisuje w/w kwestie.

postępowanie przy zabezpieczeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

W przypadku nieprawidłowego przebiegu w/w prac w obiekcie znacząco wzrasta ryzyku pożaru. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego określa sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

warunki ewakuacji istniejące w obiekcie oraz wymagania w zakresie praktycznych sposobów ich sprawdzania

Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji ludzi z obiektu należy do podstawowych obowiązków właściciela/zarządcy. Jak przebiegają drogi komunikacji ogólnej służące do ewakuacji (drogi ewakuacyjne)? W którym miejscu należy pozostać po przeprowadzonej ewakuacji? Powyższy rozdział instrukcji bezpieczeństwa pożarowego odpowiada na w/w pytania.

Wymienione wyżej informacje stanowią fragment zawartości Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, której znajomość znacząco wpływa na bezpieczeństwo osób i mienia. Cena IBP jest ustalana na podstawie stopnia złożoności obiektu.

Zapraszamy do kontaktu. 

tel. 690 931 129

 

* (lub ich części, które stanowią osobne strefy pożarowe) przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjno-magazynowych, a także inwentarskich. Nie wymaga się wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w obiektach w przypadkach, gdy: kubatura brutto budynku (lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową) nie przekracza 1000 m3, kubatura brutto budynku inwentarskiego nie jest większa niż 1500 m3, powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek wynosi maksymalnie 1000 m3.