Szanowni Państwo, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków, placów składowych i wiat (z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

 1. drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
 2. miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 3. miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 4. miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 5. pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
 6. drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych,
 7. dźwigi dla straży pożarnej,
 8. przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody, (zapis dotyczy w/w obiektów i miejsc na terenie należącym do właściciela, zarządcy lub użytkownika)
 9. drzwi przeciwpożarowe,
 10. drogi pożarowe,
 11. miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem;

Dokonamy dla Państwa prawidłowego oznakowania obiektu budowlanego i przyległego budynku zgodnie z aktualnymi wymaganiami i normami. Zapraszamy do kontaktu.