Ocena zagrożenia wybuchem w konkurencyjnej cenie i z szybkim terminiem realizacji.

Ocena zagrożenia wybuchem dokonywana jest przez inwestora, projektanta lub użytkownika decydującego o procesie technologicznym. Wynik oceny należą do jednej z podstaw uzgadniania dokumentacji projektowej obiektu pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej – występowanie zagrożenia wybuchem w budynku zawierającym strefę pożarową produkcyjno-magazynową, wolno stojącym urządzeniu technologicznym lub zbiorniku poza budynkiem oraz na placu składowym lub pod wiatą nakłada obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego. Ocena zagrożenia wybuchem stanowi również istotny warunek zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Przy dokonywaniu oceny zagrożenia wybuchem pomieszczeń należy brać pod uwagę najbardziej niekorzystną sytuację z uwzględnieniem najbardziej niebezpiecznego rodzaju substancji i największej ilości materiał mogącego brać w reakcji wybuchu. Zagrożenie wybuchem jest możliwością tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych w różnych warunkach mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

Zgodnie z § 33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów za pomieszczenie zagrożone wybuchem uważa pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa powstała z takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, że jej wybuch mógłby spowodować przyrost w pomieszczeniu przekraczający 5 kPa. Strefa zagrożenia wybuchem określana jest natomiast jako przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. Polska Norma dotycząca zapobieganiu wybuchowi i ochrony przed wybuchem klasyfikuje strefy zagrożenia wybuchem w zależności od składu mieszaniny wybuchowej oraz okresu jej występowania.
Ocena zagrożenia wybuchem w obiektach i na terenach przyległych powinna być dokonana w przypadkach prowadzenia procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub magazynowania takich materiałów. Ocena obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych stref zagrożenia wybuchem, a także wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.