Oferujemy wykonanie kompleksowej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów zlokalizowanych na terenie Warszawy, Katowic oraz całego województwa mazowieckiego i śląskiego.

Zgodnie z §6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów* zapewniają i wdrażają Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego (często nazywaną przez klientów instrukcją pożarową) spełniającą szereg wymagań.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawiera m. in.:

  • określenie warunków ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia obiektu, prowadzonego w obiekcie procesu technologicznego, sposobu magazynowani materiałów i rodzaju magazynowanych materiałów, oraz warunków techniczno-budowlanych dla obiektu.

Wpływ na określenie powyższych informacji ma m. in. klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej elementów budynku, maksymalnej liczby użytkowników w obiekcie oraz w poszczególnych pomieszczeniach, grupa wysokości obiektu oraz parametr gęstości obciążenia ogniowego.

  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Czy wiesz, ile gaśnic powinno być w Twoim obiekcie, jakie warunki powinno spełniać ich usytuowanie oraz jaka jest minimalna ilość środka gaśniczego? Jak często powinny być poddawane przeglądom? Czy Twój obiekt powinien być wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze lub system sygnalizacji pożaru? Ten fragment instrukcji opisuje w/w kwestie.

  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

W Polsce obowiązują liczne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, których nieprzestrzeganie grozi konsekwencjami prawnymi. Stopień złożoności istniejących przepisów przeciwpożarowych nie zawsze pozwala na prawidłową ich interpretację przez osoby niewykwalifikowane z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wymagania techniczno-budowlane dotyczące budynków czy obowiązki właściciela, zarządcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej stanowią tylko część zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych znacząco wpływa nie tylko na bezpieczeństwo użytkowników obiektów, ale także mienia i środowiska.